Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot verkoop en levering van autowas- en poetsproducten, zowel aan consumenten (detailhandel) als aan bedrijven (groothandel).
1.2 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koop- of andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een koop- of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
1.4 Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper door ons uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene voorwaarden. Komen de voorwaarden van de koper dus in strijd met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

Artikel 2 AANBIEDINGEN
2.1 Al onze offertes zijn vrijblijvend en binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald.
De aan ons gegeven opdracht geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde opdrachtbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.
Indien geen termijn is aangegeven, zijn door ons gedane offertes 8 dagen geldig, te rekenen vanaf de dag van de offerte.
2.2 De inhoud van folders, drukwerken etc. bindt ons niet, tenzij daar in de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk naar wordt verwezen.

Artikel 3 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 Door middel van internet komen overeenkomsten eerst tot stand wanneer wij een ons langs elektronische weg (per email) gegeven opdracht aanvaarden (bevestigen).
De opdracht wordt door ons zo spoedig mogelijk na ontvangst van de opdracht langs elektronische weg (per email) bevestigd. De opdracht wordt geacht door ons te zijn ontvangen op het moment dat de opdracht voor ons toegankelijk is geworden.
Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij onze opdrachtbevestiging langs elektronische weg (per email) verzenden. Als datum van aanvaarding/bevestiging van de opdracht geldt de datum waarop wij de opdrachtbevestiging langs elektronische weg (per email) verzenden.
De door ons aan de koper langs elektronische weg verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van de opdrachtbevestiging in te stemmen, tenzij hij onverwijld na de opdrachtbevestiging aan ons te kennen geeft, dat hij zich niet met de inhoud ervan kan verenigen.
3.2 Overigens komen overeenkomsten eerst tot stand wanneer wij een ons gegeven opdracht schriftelijk aanvaarden. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij onze opdrachtbevestiging verzenden. Als datum van aanvaarding/bevestiging van de opdracht geldt de datum waarop wij de opdrachtbevestiging verzenden.
De door ons aan de koper verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van de opdrachtbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen vijf dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft, dat hij zich niet met de inhoud ervan kan verenigen.
3.3 Wanneer de koper ons een opdracht geeft, worden tenminste de volgende gegevens van de koper gevraagd: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, wijze van betaling en eventueel rekeningnummer of creditcardnummer.

Artikel 4 PRIJZEN
4.1 Onze prijzen bij overeenkomsten met consumenten (detailhandel) zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, inclusief omzetbelasting en exclusief kosten voor vervoer en verpakking.
Onze prijzen bij overeenkomsten met bedrijven (groothandel) zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief omzetbelasting en exclusief kosten voor vervoer en verpakking.
4.2 De wijze van verpakking en verzending wordt door ons bepaald. Verpakkingen worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, niet door ons teruggenomen.
4.3 De in offertes, contracten en opdrachtbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
4.4 Wij behouden ons het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering verhogingen in een of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook toe aan de koper, echter slechts indien wij ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit verandering in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na ontvangst van de betreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.

Artikel 5 AFLEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN
5.1 De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, (mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de opdracht nodig hebben in ons bezit zijn) en, indien en voor zover het leveringen buiten Nederland betreft, wij betaling van de koopprijs hebben ontvangen (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen).
5.2 De zaken worden binnen Nederland geleverd, mits op voorraad en niet schriftelijk anders is overeengekomen, uiterlijk 14 (veertien) dagen na de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, zulks behoudens het bepaalde in artikel 11 van deze algemene voorwaarden (overmacht).
De zaken worden buiten Nederland geleverd, mits op voorraad en niet schriftelijk anders is overeengekomen, uiterlijk 30 (dertig) dagen na de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en wij betaling van de koopprijs hebben ontvangen, zulks behoudens het bepaalde in artikel 11 van deze algemene voorwaarden (overmacht).
Levertijden worden verlengd met de tijd gedurende welke de koper enig verschuldigd geworden bedrag, nadat dat opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten.
Bij niet tijdige levering moeten wij derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.
Ingeval – in afwijking van het bovenstaande – in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding in de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd een gevolg is van de in artikel 11 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.
5.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van de zaken af onze fabriek/ons magazijn. Zodra de te leveren zaken onze fabriek/ons magazijn hebben verlaten gaat het risico waar het deze zaken betreft over op de koper.
5.4 Verzoekt de koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
5.5 De koper is gehouden de zaken binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd om – zulks te onzer keuze – op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft de zaken binnen de overeengekomen termijn af te nemen en wij de betaling van de koopsom vorderen, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de koper tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten opslaan.
Is geen termijn voor afname overeengekomen, dan zijn wij tot de in dit artikellid genoemde maatregelen bevoegd, indien de zaken niet binnen 1 maand na onze uitnodiging daartoe door de koper zijn afgenomen.
5.6 Eventuele retourzending aan ons moet altijd franco, onder opgave van redenen, geschieden: bij niet inachtneming van deze voorwaarden zijn wij gerechtigd de retourzending te weigeren en/of terug te sturen op kosten van de koper. Een retourzending geschiedt voor rekening en risico van de koper.

Artikel 6 AFKOELINGSPERIODE, RECLAME
6.1 In geval van een overeenkomst overeengekomen via internet, als bedoeld in artikel 3 lid 1 van deze algemene voorwaarden, heeft de koper, enkel in het geval het gaat om een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het recht om binnen een termijn van zeven (14) werkdagen na aflevering van de zaken de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen. De koper is alsdan gehouden de zaken onverwijld aan ons te retourneren. De kosten van het retourneren van de zaken komen voor rekening van de koper. Binnen 14 (veertien) dagen na retourontvangst van de zaken wordt het reeds door koper betaalde door ons terugbetaald. Zaken die uit de verpakking zijn genomen kunnen niet worden geretourneerd.
6.2 De koper is gehouden – op straffe van verval van het reclamerecht – de door ons geleverde zaken binnen 14 (veertien) dagen na aflevering hiervan te (doen) beproeven. Indien bij de beproeving blijkt dat er sprake is van een abusievelijke levering en/of gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, is de koper verplicht zulks zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk, doch uiterlijk binnen genoemde 14 (veertien) dagen na aflevering, aan ons ter kennis te brengen.
Dit dient te geschieden per aangetekende brief of langs elektronische weg (per email), met daarin een nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur waarmee de betreffende zaken zijn geleverd.
6.3 Gebreken die ten tijde van de levering en beproeving niet uiterlijk waarneembaar waren, moeten door de koper binnen 10 dagen na het aan het licht komen van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in het voorgaande lid.
6.4 Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt indien:
- de gebreken niet binnen de in dit artikel (in lid 1, 2 en 3) gestelde termijnen en/of niet op de
aldaar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
- de koper ons geen of onvoldoende medewerking verleent ter zake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
- de koper de zaken in strijd met de voorschriften, althans op niet normale wijze heeft gebruikt;
- de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken, of indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de dag waarop de zaken zijn geleverd is verstreken;
- de toepassing en het gebruik van de zaken, met betrekking tot welke de klachten zijn geuit, door de koper worden voortgezet.
6.5 Reclames betreffende berekende prijzen en andere klachten betreffende de factuur, moeten binnen 8 dagen na de aflevering van de zaken en/of de factuurdatum schriftelijk bij ons zijn ingediend, bij gebreke waarvan vorderingen van de koper terzake jegens ons vervallen.
6.6 Het indienen van reclames geeft de koper niet het recht de ontvangst en/of betaling van de zaken te weigeren dan wel op te schorten.
6.7 De koper dient te allen tijde ons de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.
6.8 Gebreken ontstaan door onoordeelkundig of onjuist gebruik van de zaken blijven buiten de garantie. Wij zijn daarvoor niet aansprakelijk.

Artikel 7 AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake van door ons geleverde zaken niet door derden op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie-)aanspraken als bedoeld in artikel 6 van deze algemene voorwaarden doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricagefouten. Onze aansprakelijkheid is voorts beperkt tot het bedrag waarvoor wij te dezer zake zijn verzekerd.
7.2 Indien voor ons aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid bestaat, zijn wij slechts gehouden tot, zulks te onzer keuze:
a. (kosteloos) herstel van de gebreken, of levering van vervangende zaken na (retour-)ontvangst van de gebrekkige zaken, of
b. terugbetaling van de ontvangen koopsom c.q. creditering van de aan de koper gezonden factuur, met ontbinding zonder rechterlijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zoveel de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde zaken betrekking hebben, of
c. een in overleg met de koper te bepalen schadeloosstelling in een andere vorm dan hiervoor bedoeld.
7.3 Indien de koper zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken wijzigingen heeft uitgevoerd of heeft doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.
7.4 Behoudens onze eventuele verplichting(en) uit hoofde van het voorafgaande, zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan koper en aan anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds (, door degene die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen).
Wij zijn voorts niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade hoe ook genaamd, winstderving en stilstandschade daaronder begrepen, geleden door de koper, diens ondergeschikten en bij of door hem te werk gestelden of derden, ontstaan door gehele of gedeeltelijke (her-)levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering of het uitblijven van levering van de zaken of door de zaken zelf. In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke ontstaat doordat wet- of regelgeving van het (buiten)land waar de zaken worden afgeleverd en/of van het (buiten)land waar koper woont of gevestigd is en/of van het (buiten)land waar de zaken worden gebruikt, afwijkt van de wet- of regelgeving in Nederland.
7.5 Behoudens het bepaalde in artikel 6 lid 1 van deze algemene voorwaarden, is koper niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper op te slaan.

Artikel 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1 De door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling van de koopprijs. De door ons aan de koper geleverde zaken zijn geleverd onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van de koopprijs door de koper. Bij volledige betaling van de koopprijs gaat de eigendom van de geleverde zaken van rechtswege op de koper over.
8.2 Indien ten gevolge van be- of verwerking door de koper ons eigendomsrecht, rustend op de door ons geleverde zaken, verloren is gegaan, is de koper onverwijld verplicht op de door be- of verwerking ontstane zaken ten behoeve van ons een bezitloos pandrecht te vestigen.
8.3 De koper is verplicht om ons onmiddellijk mededeling te doen van aanspraken op of pogingen van derden om de zaken, die bij ons in eigendom zijn, in hun macht te krijgen c.q. zich daarop te verhalen. De koper is gehouden om zijnerzijds alles te doen om onze eigendoms- of vorderingsrechten te beschermen.
8.4 Bij niet-nakoming door de koper van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen c.q. bij overtreding van het bepaalde in lid 3 van dit artikel, zijn wij gerechtigd om na ingebrekestelling doch zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de zaken die op grond van het eigendomsvoorbehoud of anderszins – nog – ons eigendom zijn, terug te nemen.
8.5 Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.

Artikel 9 BETALING
9.1 Betaling moet geschieden in Nederlandse valuta (Euro’s), zonder aftrek van enige korting.
Bij levering van zaken binnen Nederland vindt levering plaats onder rembours, dan wel tegen contante betaling ter plaatse waar wij zijn gevestigd, dan wel door overschrijving op een door ons aangegeven bank- of girorekening, dan wel tegen betaling via een creditcard (uitsluitend Visa Card, Master Card en American Express worden door ons geaccepteerd). De wijze van betaling wordt door ons vermeld in de opdrachtbevestiging.
Wij zijn steeds gerechtigd van de koper vooruitbetaling te vragen. Indien de koper desgevraagd niet vooruit betaalt, is het bepaalde van artikel 10, tweede volzin van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.
Bij levering van zaken buiten Nederland vindt levering van de zaken eerst plaats na betaling via een creditcard (uitsluitend Visa Card, Master Card en American Express worden door ons geaccepteerd). Bij levering van zaken buiten Nederland dient koper aldus bij vooruitbetaling de koopprijs te voldoen.
Aan koper worden administratie- en afleveringskosten in rekening gebracht. Deze kosten worden per opdracht bepaald en op de opdrachtbevestiging vermeld.
9.2 Indien betaling op een factuur is overeengekomen, vindt betaling plaats contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overschrijving op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen uiterlijk 10 (tien) dagen na de factuurdatum. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling.
9.3 Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen van ons op de koper, zonder dat ingebrekestelling vereist is, onmiddellijk opeisbaar. Alsdan hebben wij het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd alle andere rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
Wij zijn gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of een garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie(s), onverminderd ons recht op schadevergoeding.
9.4 Is de koper in gebreke met tijdige betaling dan verbeurt hij aan ons, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan 2% per maand of gedeelte van een kalendermaand, berekend over de koopprijs of het nog onbetaald gebleven gedeelte daarvan, welke rente onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.
Voorts is de koper gehouden ons de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van onze vorderingen.
Deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom. In het geval het gaat om een koper zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, worden de buitengerechtelijke kosten bepaald conform het “Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten”. Dit onverminderd ons recht om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96, lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek in rekening te mogen brengen.
Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet-betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou de koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de betaling hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.
9.5 Betalingen strekken eerst in mindering op de in lid 4 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
9.6 Indien in de financiële positie van de koper na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voor de aflevering van de zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
9.7 Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van de koper.
9.8 Het recht van de koper om zijn eventuele vorderingen op ons te verrekenen wordt uitgesloten.
9.9 De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-tijdige betaling, wanneer de koper in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of de vorderingen van de koper wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.
9.10 Indien wij in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld, komen alle door ons in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening van de koper.

Artikel 10 ZEKERHEID
10.1
Wij zijn gerechtigd van de koper te vorderen, dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door ons verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kunnen wij de uitvoering van onze verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd de rechten zoals die voor ons uit het gemene rechte voortvloeien.

Artikel 11 OVERMACHT
11.1 Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (zogenaamde niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming).
Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, staking, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze leveranciers, niet-nakoming door onze leveranciers van hun verplichtingen jegens ons, in- en uitvoerbeperkingen, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties.
11.2 Indien wij door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kunnen nakomen, hebben wij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze.
Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspraken.

Artikel 12 ONTBINDING
12.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot ons richt, zal hij te allen tijde ons eerst schriftelijk in gebreke moeten stellen en ons een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog onze verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de koper nauwkeurig schriftelijk moet melden.
12.2 Koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
12.3 Indien wij instemmen met ontbinding, zonder dat sprake is van verzuim van onze zijde, hebben wij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Ingeval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door ons verrichte prestaties en hebben wij onverkort recht op betaling voor de reeds door ons verrichte prestaties.

Artikel 13 Persoonsgegevens
Wij verwerken persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers in overeenstemming met de privacyverklaring (privacy statement) die op onze website is gepubliceerd.

Artikel 14 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING
1. Op alle door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Koper kan klachten aan ons melden langs elektronische weg (per email) en/of telefonisch op nummer +31 (0) 546-456716.
Wij trachten de klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en te verhelpen.
3. Alle geschillen van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en verrichte leveringen worden, indien de hiervoor vermelde klachten- en geschillenregelingen het geschil niet hebben kunnen beslechten, beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel, tenzij de koper ons binnen een maand nadat wij ons op dit beding hebben beroepen, schriftelijk laat weten voor de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
Wij behouden ons het recht voor om ons te wenden tot de rechter die op grond van het gemene recht bevoegd is.

Klik HIER voor onze Privacy Policy.

Neem contact met ons op
Laat een vraag of opmerking achter en wij zullen hier zo spoedig mogelijk op terugkomen.
WhatsApp Chat WhatsApp Chat